Računovodski servis

Računovodstvo vodimo  strankam kot so:

 1. majhna in mikro podjetja
 2. srednje velika podjetja
 3. samostojni podjetniki
 4. društva
 5. zasebniki ki imajo dopolnilno dejavnost

 

Na željo strank opravljamo finančne storitve ( elektronsko  poslovanje z banko-plačilo računov, pologi gotovine na banki, priprava  dokumentacije za kredite ).

Računovodske storitve  prvi del:

 1. Knjiženje prejetih in izdanih računov
 2. Knjiženje bančnih izpiskov in prilog
 3. Knjiženje blagajniškega dnevnika, blagajna prejemkov in  izdatkov
 4. Knjiženje izvedenih dokumentov iz pomožnih  knjigovodstev
 5. Obračun plač in izdelava obrazcev za plače
 6. Obračun prispevkov za zasebnike
 7. Obračun amortizacije opredmetenih in neopredmetenih  osnovnih sredstev
 8. Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 9. Izpis kartic, dnevnikov, odprtih postav in izkazov

Računovodske storitve  drugi del:

 1. Izdelava letnega obračuna plač-dohodnina
 2. Izdelava letnega obračuna plač obrazec M4, M8 za PIZ
 3. Izdelava obračuna davka od dobička  pravnih oseb
 4. Izdelava napovedi za obračun davka od dejavnosti za  zasebnika
 5. Izdelava vseh predpisanih bilanc in izkazov za poslovne  namene in javno objavo
 6. Izdelava medletnih izkazov uspeha za stranke po  dogovoru

 

Naš računovodski servis lahko za vas opravlja kompletno  vodenje, lahko pa nam prepustite v oskrbo samo določena področja. >

Računovodski servis

Knjiženje prejetih in  izdanih računov:
Ko stranka prejme ali izda račun pošlje ustrezno  pregledan,podpisan od odgovornih oseb k nam. Likvidirane dokumente knjižimo v  glavno knjigo za obračun DDV.

Knjiženje bančnih  izpiskov in prilog:
Z njimi se vodijo plačila prejetih, izdanih računov in se  spremljajo neplačani računi.

Knjiženje  blagajniškega dnevnika, prejemkov in izdatkov:
Spremlja se promet denarja v vašem podjetju.

Knjiženje izvedenih  dokumentov iz pomožnih knjigovodstev:
Plače, podjemne pogodbe, obračun osnovnih  sredstev, obračun proizvodnje…

Obračun plač in  izdelava obrazcev za plače:
Izračun plač za vsakega zaposlenega v podjetju ( plače,  malica, prevoz, kilometrina, dnevnica…) plačila prispevkov in dohodnine.  Poročanje o plačah in plačanih prispevkih ter dohodnini z obrazci mesečno na  dan plačila pristojnemu Davčnemu uradu.

Obračun prispevkov za  zasebnike:
Izračun prispevkov, ki jih mora plačati zasebnik mesečno za  svojo pokojnino in poročanje pristojnemu Davčnemu uradu.

Obračun amortizacije  opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev:
Obračun osnovnih sredstev v stroške amortizacije mesečno,  ker se stroški porazdelijo na določeno dobo za vsako sredstvo posebej, ki je z  zakonom določena. Osnovna sredstva so sredstva, ki jih podjetje potrebuje, da  lahko posluje ( nepremičnine, pisarniška oprema, proizvodna oprema, vozni park  programi, računalniki…), sem spadajo sredstva   nad zneskom 500 EUR.

Izpis dnevnikov,  odprtih postavk, kartic in izkazov:
Z izpisom se vidi poslovanje podjetja, njegovi izdatki in  prihodki. Z odprtimi postavkami se vidijo neplačani prejeti in izdani računi,  katerim je že rok plačila zapadel.

Priprava  dokumentacije za pridobitev bančnih posojil:
Priprava in urejanje dokumentacije, ki jo podjetje rabi za  pridobitev bančnega posojila.

Izdelava letnega  obračuna plač za dohodnino:
Vsako leto je potrebno narediti obračun plač in o plačilo  dohodnine med letom za celo preteklo leto in poročati pristojnemu Davčnemu  uradu.

Izdelava obrazca M4,  M8 za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
Zavodu za pokojninsko, invalidsko zavarovanje se vsako leto  poroča na obrazcu M4, M8 o izplačanih plačah za preteklo leto, potrebujejo se  podatki za našo pokojnino.

Izdelava napovedi za  obračun davka od dejavnosti za zasebnika:
Potrebno je narediti obračun davka od dejavnosti. Tam se  vidijo vaši prihodki in odhodki ter dobiček podjetja. Od višine dobička je  odvisna višina davka, ki se plača  državi.

Izdelava bilanc in  izkazov za poslovne namene, za javno objavo za vse kapitalske družbe in  društva:
Vsako leto je potrebno narediti bilanco uspeha in delovnega  izkaza vašega podjetja in poročati AJPES-u, za poslovno poročanje in javno  objavo.

Izdelava obračuna  davka od dobička pravnih oseb za vse družbe in društva:
Letno se izda obračun davka od dobička in poroča pristojnemu  Davčnemu uradu.

Izdelava medletnih  izkazov uspeha po dogovoru:
Po želji vam med letom posredujemo podatke o vašem  poslovanju, tako da že med letom najdemo rešitev za optimiranje dobička.

Dobro računovodstvo  zmanjša vaše davčne obveznosti na minimum:
Naloga dobrega računovodstva je da izkoristi vse zakonske  možnosti za optimalno poslovanje kar se nanaša na obračunavanje davka in drugih  dajatev. Skozi vso leto pozorno spremljamo davčne novosti zakonodaje.

Davčno – poslovno  svetovanje:

 1. investiranje v osnovna sredstva za podjetje
 2. bančna posojila za podjetja
 3. pomoč pri odpiranju podjetja

Na tekočem smo z davčnimi predpisi, sodelujemo pri morebitni  davčni kontroli, z obsežnim računovodskim pristopom zmanjšujemo vaše davčne  obveznosti na minimum.

Cena storitev:
Za ceno naših računovodskih storitev se dogovorimo na  začetku na osnovi vaših posredovanih podatkov. Storitev se obračunava enkrat  mesečno po podpisu pogodbe. >

>